صورتجلسه کمیسیون پژوهش

کارگاه ها و دوره های آموزشی
تاریخ برگزاری : ۱۴/۴/۸۹
 
حاضرین جلسه: دکتر تاجیک اسمعیلی، دکتر طلایی، دکتر سراجی، دکتر آرمند و آقای یزدانی
غائبین جلسه: دکترمهرمحمدی، دکترصفائی موحد، آقای حسینی خواه، دکترخلاقی، دکترامام جمعه
 
ساعت شروع: ۱۷
ساعت اتمام : ۳۰/۱۸
دستور جلسه :
·         بررسی طرح آقایان دکتر سراجی و دکتر آرمند
·         بررسی پیش نویس آقای دکتر مهر محمدی در مورد برگزاریجلسه پژوهشگران برای همکاری با انجمن
·         بررسی ماده واحده تخصیص بخشی از در آمدهای پژوهشیانجمن به کمیسیون پژوهش
·         بررسی اولویت های پژوهشی شناسایی شده توسط دکتر سراجی ودکتر حسینی خواه
·         بررسینتیجه نامه به شرکت نفت با همکاری آقای صفائی موحد
خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه :
۱-    بررسی طرح آقایان دکتر سراجی و دکتر آرمند : پروپزال طرح دکتر سراجی و دکتر آرمند مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسید. مقرر گردید فرایند اجرای پژوهش با جزئیات بیشتری در پروپزال نوشته شود. مقرر گردید مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به عنوان پیش پرداخت به مجریان پرداخت شود.
۲-    بررسی پیش نویس آقای دکتر مهر محمدی در مورد برگزاریجلسه پژوهشگران برای همکاری با انجمن: به دلیل عدم حضور دکتر مهرمحمدی به جلسه بعد موکول گردید.
۳-    بررسی نامه مؤسسه پژوهشی: نامه مؤسسه پژوهش و برنامه درسی و نوآوری های آموزشی مربوط به طرح پیشنهادی«بررسی تطبیقی روش های مختلف طراحی، اعتبار بخشی اجرا و ارزشیابی برنامه درسی ملی در کشور های مختلف و ارائه الگو با استفاده از نتایج بدست آمده» مبنی بر تصویب طرح در شورای مؤسسه و درخواست عقد قرار داد، در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید قرار داد پس از امضا توسط آقای دکتر علی عسگری جهت انجام امور مربوط در اختیار موسسه قرار گیرد. همچنین مقرر شد طرح توسط آقای دکتر معافی و آقای یزدانی اجرا شود و طبق آئین نامه پژوهشی انجمن مبلغ ۱۰% بالاسری از کل مبلغ قرار داد کسر شود.
۴-        بررسی ماده واحده تخصیص بخشی از در آمدهای پژوهشیانجمن به کمیسیون پژوهش: ماده واحده پیشنهاد شده به شرح زیر به تصوب رسید:«انجمن مؤظف است ۳۰% از درآمدهای پژوهشی خود را در اختیار کمیسیون پژوهش قرار دهد تا در انجام انجام برنامه های مطالعاتی مصوب  و غیر مصوب هزینه نماید.»
۵-       بررسی پیشنهاد آقای یردانی: آقای یزدانی پیشنهاد دادند ۳ بند به آئین نامه پژوهش انجمن به شرح زیر اضافه شود:
۱-۵-       پژوهشگرانی که برای انجمن طرح پژوهشی انجام می دهند. لازم است نتایج پژوهش خود را در یکی از نشست های علمی– ماهانه انجمن ارائه نمایند.
۲-۵-       پژوهشگرانی که برای انجمن طرح پژوهشی انجام می دهند. لازم است نتایج پژوهش خود را در قالب یک مقاله جهت چاپ در ماهنامه انجمن ارائه نمایند.
تبصره: انتخاب و عدم انتخاب مقاله برای چاپ با شورای علمی ماهنامه خواهد بود.
۳-۵-             تصفیه حساب مالی انجمن با پژوهشگران همکار انجمن به شرط ارائه گواهی پایان کار توسط ناظر و کارفرما خواهد بود.
مقرر شده پیشنهادهای آقای یزدانی به اعضای کمیسیون پژوهش ارسال و در جلسه آینده کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.
۶-    بررسی اولویت های پژوهشی شناسایی شده توسط دکتر سراجی ودکتر حسینی خواه : قرار شد دکتر سراجی برای شناسایی اولویت های پژوهشی به سایت های شهرداری، نیروی انتظامی، صدا و سیما، شورای انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش مراجعه نمایند.
۷-    ارسال نامه: پیرو برگزاری نشست علمی مشترک مورخ ۳۱ خرداد در سازمان پژوهش، مقرر گردید اولویت های پژوهشی حاصل از جمع بندی نشت علمی، طی نامه ای با امضای دکتر علی عسگری به شورای عالی آموزش و پرورش و مؤسسه پژوهشی ارسال شود.