گزارش برگزاری همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

همایش ملی آموزش و پرورش چندفرهنگی از طرف انجمن برنامه درسی ایران، واحد آذربایجان غربی در مورخ دوم اسفند نود و دو با  سخنرانی کلیدی جناب آقای دکتر محمود مهر محمدی در ارومیه  برگزار گردید. این همایش با همکاری نزدیک به سیصد نفر از اندیشمندان و صاحبنظران تعلیم و تربیت به ویژه در حوزه برنامه درسی تلاش نمود تا طنین انداز دگراندیشی با شنیدن صدای فرهنگ های متفاوت در  حوزه ی آموزش و پرورش چند فرهنگی باشد. لذا، بدینوسیله از کلیه اندیشمندان، اساتید، پژوهشگران، متخصصان و دانشجویان گرامی نهایت تشکر و قدرادانی به عمل می آید.  از مجموع ۲۸۷ مقاله رسیده به دبیرخانه همایش، ۶۳ عنوان به صورت  سخنرانی و  ۳۴ عنوان در بخش پوستر ارایه گردید. همچنین بدینوسیله تشکر و قدردانی ویژه خود را از ریاست محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران جناب آقای دکتر عصاره، دکتر میرزابیگی، ریاست واحدهای استانی انجمن و سرکار خانم خسروی اعلام می داریم.

با احترام و آرزوی توفیق در عمل

دکتر مصطفی شیخ زاده

 دبیر علمی همایش