ساحت معلمی…به پاس هفته گرامی داشت مقام معلم.

کارگاه ها و دوره های آموزشی

با سلام و احترام و آرزوی بهترین ها

 
این مقاله به احترام هفته معلم و برای پاسداشت مقام معلمان ایران، گفت و گو پیرامون ساحت معلمی، حرمت درس، ترویج اندیشه در روش های پژوهش در آموزش و یادگیری و راهبردهای اثربخش بهسازی آموزش تدوین شده است.
 
نگارنده در این مقاله به "معلمی"نه تنها به عنوان عملی حرفه ای، بلکه به مثابه عاملی برای بسط عدالت اجتماعی می نگرد و این پیش فرض بنیادی را ترویج می کند که بهترین جا برای بهسازی آموزش، کلاس درس است، و جستارگشایی های مشارکتی سناریوهای فرهنگی آموزش، و فرایند مطالعه و بهسازی دی ان ای آموزش راهبردهای اثربخشی برای توانمندسازی معلمان است.