گردهمائی های علمی

کارگاه ها و دوره های آموزشی
با عنوان:
کیفیت و نو آوری در برنامه درسی
با حضور اساتید دانشگاه‌های تربیت مدرس، شهید رجایی، شهید بهشتی، شهید مفتح
تاریخ برگزاری:
۲۳ شهریور ۱۳۹۲
ساعت: ۸ الی ۱۲
محل برگزاری:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
شرکت برای دانشجویان آزاد است