تاریخ برگزاری همایش برنامه‌های درسی دوره متوسطه در افق چشم‌انداز ۲۰ ساله

کارگاه ها و دوره های آموزشی

تاریخ برگزاری همایش هفتم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران "برنامه‌های درسی دوره متوسطه در افق چشم‌انداز ۲۰ ساله" 15 و ۱۶ اسفند ماه سال ۱۳۸۶ اعلام شد.