مسابقه تحلیل کتاب

کارگاه ها و دوره های آموزشی
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌کند
اولین مسابقه مجازی سال ۹۳

تحلیل کتاب جهانی شدن و فرهنگ نوشته جان تاملینسون

از کلیه دانشجویان ارشد و دکترا رشته برنامه ریزی درسی تقاضا می‌شود
 تحلیل خود را تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۳ به ایمیل آدرس زیر ارسال نمایند.
به نفر اول تا سوم تحلیل برتر دو سال عضویت رایگان تعلق خواهد گرفت
info@icsa.org.ir
برای کسب اطلاع بیشتر با دبیرخانه انجمن تماس خاصل نمایید