آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

   بدینوسیله از کلیه اعضای محترم هیئت مدیره و پیوسته انجمن مطالعات برنامه درسی ایران یا  نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌شود در جلسه مجمع عادی که در حاشیه دومین همایش بین المللی با عنوان کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی  راس ساعت   19 مورخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳ در دانشگاه خوراسگان اصفهان برگزار خواهد شد حضور بهم رسانید.

          دستور جلسه مجمع عمومی:

۱٫       گزازش فعالیت های انجمن ازسال ۱۳۹۰ تا کنون

۲٫       گزارش مالی از سال ۱۳۹۰ تا کنون

۳٫       پرسش و پاسخ

                                                              دکتر علیرضا عصاره- رییس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران