برگزاری مجمع عمومی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به صورت عادی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

طبق مقررات اساسنامه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، جلسه مجمع عمومی انجمن به صورت عادی در تاریخ ۳۰ مهر ماه و در حاشیه دومین همایش بین‌المللی انجمن "کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی" با حضور اعضا هیئت مدیره و بازرسین برگزار شد که صورت جلسه به شرح زیر می‌باشد