تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره تا پایان سال ۱۳۹۴

کارگاه ها و دوره های آموزشی

زمانبندی جلسات هیات مدیره تا پایان سال ۱۳۹۴

تاریخ

روز

ساعت

خرداد

۲۷ خرداد

چهارشنبه

۱۴ الی ۱۶

تیر

۱۰ تیر

چهارشنبه

۱۴ الی ۱۶

۲۴ تیر

چهارشنبه

۱۴ الی ۱۶

مرداد

۷ مرداد

چهارشنبه

۱۴ الی ۱۶

۲۱ مرداد

چهارشنبه

۱۴ الی ۱۶

شهریور

۴ شهریور

چهارشنبه

۱۴ الی ۱۶

۱۸ شهریور

چهارشنبه

۱۴ الی ۱۶

مهر

۱ مهر

چهارشنبه

۱۴ الی ۱۶

۱۵ مهر

چهارشنبه

۱۴ الی ۱۶

۲۹ مهر

چهارشنبه

۱۴ الی ۱۶

آبان

۱۳ آبان

چهارشنبه

۱۴ الی ۱۶

۲۷ آبان

چهارشنبه

۱۴ الی ۱۶

آذر

۱۱ آذر (تعطیل رسمی)

چهارشنبه

۱۴ الی ۱۶

۲۵ آذر

چهارشنبه

۱۴ الی ۱۶

دی

۹ دی

چهارشنبه

۱۴ الی ۱۶

۲۳ دی

چهارشنبه

۱۴ الی ۱۶

بهمن

۱۴ بهمن

چهارشنبه

۱۴ الی ۱۶

۲۸ بهمن

چهارشنبه

۱۴ الی ۱۶

اسفند

۱۲ اسفند

چهارشنبه

۱۴ الی ۱۶

۲۶ اسفند

چهارشنبه

۱۴ الی ۱۶