انتشار شماره ۱۰ دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

دوفصلنامه­ مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

دوفصلنامه­ی علمی ـ پژوهشی انجمن مطالعات برنامه درسی

سال ۵ شماره­ی ۱۰- پاییز و زمستان ۱۳۹۳ 

 مدیر مسئول: دکتر علیرضا عصاره

سردبیر: دکتر کورش فتحی واجارگاه

مدیر داخلی: اکرم دهباشی

مدیر اجرایی: سمیه خسروی


برای دریافت فایل الکترونیکی مجله به لینک زیر مراجعه فرمایید
http://www.icsajournal.ir/volume_1983.html