اطلاعیه چهاردهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی همایش های گذشته

بسمه تعالی

چهاردهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی
موضوع همایش: فرهنگ و برنامه درسی
فرهنگ زیر بنای هرنوع فکر و عمل انسانی است که تعلیم و تربیت به مانند سایر فعالیت های بشری در درون آن صورت می گیرد. فرهنگ ظرفی است که فعالیت دیگر انسان را به عنوان مظروف در خود می گیرد. از این رو تصمیم ها و اقدام هایی که زمینه تهیه برنامه درسی، تدریس، ارزشیابی، پژوهش، فعالیت یادگیرنده و نقش هدایتی موسسه آموزشی اتخاذ می شود، تحت تاثیر این مهم قرار می گیرد. تبادلات فرهنگی جوامع مختلف در عصر امروز با بهره گیری از فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی که موجب شده فرهنگ بومی کشورها در سطح وسیع از فرهنگ سایر کشورها تاثیر پذیرفته و بر آنها تاثیر بگذارد. بر این اساس فرهنگ می تواند بر مبانی، طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی در سطوح آموزش عمومی و آموزش عالی تاثیر بگذارد. از طرفی فرهنگ و بستر اجتماعی دستاوردهای علمی و تربیتی نظام آموزشی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین با توجه به نقش فرهنگ در شکل دهی فرآیندهای فکری و عملی اجتماع و نقش برنامه درسی در آن «چهاردهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران» به بررسی این موضوع اختصاص یافته است
محورهای همایش:
۱) مبانی فرهنگی برنامه درسی
۱-۱) نظریه فرهنگی برنامه درسی
۲-۱) خاستگاه های فرهنگی برنامه درسی
۳-۱) فرهنگ و مبانی فلسفی برنامه درسی
۴-۱) فرهنگ و مبانی سیاسی و جامعه شناختی برنامه درسی
۵-۱) فرهنگ و مبانی دینی برنامه درسی
۶-۱) فرهنگ و مبانی روانشناختی برنامه درسی
۷-۱) جایگاه فرهنگ در اسناد بالادستی نظام برنامه درسی ایران
۸-۱) گفتمان های فرهنگی برنامه درسی
۹-۱) تاثیر متقابل فرهنگ بر تحولات فناورانه از طریق برنامه درسی
۱۰-۱) نهادهای فرهنگی و برنامه درسی

۲) فرهنگ و برنامه درسی دوره آموزش عمومی
۱-۲) قومیت در برنامه درسی پیش دبستان، دبستان و متوسطه
۲-۲) فرهنگ و موضوعات درسی در دوره پیش دبستان، دبستان و متوسطه
۳-۲) فرهنگ و نوآوری های برنامه درسی
۴-۲) فرهنگ مدرسه
۵-۲) فرهنگ و سطوح برنامه در دوره های پیش دبستان، دبستان و متوسطه
۶-۲) نقش فرهنگ در اشتغال و انتخاب رشته در دوره متوسطه
۷-۲) فرهنگ و اجرای برنامه درسی
۸-۲) جایگاه فرهنگ در برنامه درسی رشته های فنی حرفه ای و کار و دانش
۹-۲) مطالعات تطبیقی فرهنگی در برنامه درسی دوره ابتدایی و متوسطه
۱۰-۲) فرهنگ و عناصر برنامه درسی پیش دبستان، دبستان و متوسطه
۱۱-۲) کارکرد برنامه درسی در پرورش فرهنگی دانش آموزان

۱۲-۲) موانع فرهنگی بهبود برنامه درسی مدارس
۱۳-۲) برنامه درسی چند فرهنگی در آموزش عمومی ایران
۱۴-۲) فرهنگ، خانواده و برنامه درسی
۱۵-۲) فرهنگ و تلفیق فناوری اطلاعات در برنامه درسی دانش آموزان
۳) فرهنگ و برنامه درسی آموزش عالی
۱-۳) فرهنگ رشته ای و برنامه درسی آموزش عالی
۲-۳) نقش فرهنگ در برنامه درسی دانشگاه های مجازی
۳-۳) نیازهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها
۴-۳) فرهنگ پژوهش در دانشگاه ها
۵-۳) فرهنگ دانشجویی نظیر؛ کارکرد تشکل های دانشجویی، فرهنگ خوابگاهی و تعاملات علمی دانشجویان
۶-۳) نقش برنامه درسی دانشگاه ها در پژوهش
سایت همایش:
http://www.culcur14.ir/Congress/UIPanel/Index
تاریخ های مهم:
زمان برگزاری: ۱۱ و ۱۲ شهریور ۱۳۹۵
دریافت چکیده: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
اعلام نتایج چکیده: ۱۵ خرداد ۱۳۹۵
دریافت متن کامل: ۱۵ تیر ۱۳۹۵
نتایج داوری: ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
ثبت نام در همایش: ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
ثبت نام اضطراری با هزینه اضافی: تا سه روز قبل از همایش
چاپ چکیده: ۱ شهریور
جهت کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران تماس حاصل فرمایید
دبیرخانه: ۸۱۰۳۲۲۰۳- ۸۱۰۳۲۲۰۸