اطلاعیه برگزاری سی و چهارمین نشست گروپ روش شناسی پژوهش

کارگاه ها و دوره های آموزشی
سی و چهارمین نشست تخصصی گروپ روش شناسی پژوهش انحمن مطالعات برنامه درسی

 

عنوان بحث:

پژوهش ارزیابانه از برنامه های درسی:

چارچوبی نظری به منظور انجام ارزشیابی دوره ای برنامه های درسی

بحث کنندگان:

آقایان دکتر نادر سلسبیلی و دکتر محمد حسنی

زمان: ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۷

محل برگزاری :دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس- طبقه چهارم

منتظر حضور سبرتان هستیم