پایان نامه در حال انجام

سال سوم، شماره یازدهم


 
بررسی چالش ها و فرصت های آموزش فلسفه به کودک و ارائه الگویی برای اموزش و پرورش ایران
گزارش پایان نامه در حال انجام
دانشجو: فاطمه سادات موسوی
استاد راهنما: خانم دکتر حسینی
در شرایط جامعه امروزی تغییرات و تحولات گسترده ی فرهنگی، اجتماعی واقتصادی، مشکلات جدید و به تبع آن، انتظارات تازه ای برای مدارس و نظام های آموزش و پرورش جهانی درپی داشته است.یکی از برنامه هایی که با توجه به انتظارات مذکور در حال حاضر موردتوجه متخصصان قرار گرفته برنامه آموزش فلسفه به کودک است. این برنامه هم اکنون در بیش از۱۰۰ کشور دنیا اجرا می شود و در کشور ما نیز در سال های اخیر اقبال قابل توجهی نسبت به اجرایی کردن این برنامه صورت گرفته­ ­­­است. اما همان طور که می دانیم اجرای هر برنامه ای برای اولین بار با چالش ها و موانعی مواجه خواهد شد که این برنامه از این مسئله مستثنی نمی باشد. علاوه بر وجود چنین مشکلاتی که از سوی محیط، اجرای این برنامه را با مشکل مواجه می کند و ما در این پایان نامه از آنها به عنوان تهدیدهای خارجی یاد کرده ایم؛ این برنامه به لحاظ خاستگاه غربی ای که دارد در جاهایی ممکن است با فرهنگ و ویژگی های بومی ما در تعارض قرار بگیرد و آنها را مورد چالش قرار بدهد. این خلاها نیز که با توجه به خاستگاه غیر بومی این برنامه محتمل است تحت عنوان ضعف ها در پایان نامه مورد بررسی قرر گرفته است. واضح است بی توجهی به این ضعفها و اجرای این برنامه بدون در نظر گرفتن ویژگی ها و نیازهای بومی منجر به خطا رفتن و ایجاد آسیب های احتمالی ناشی از عدم شناخت و تامل کافی در اجرا خواهد شد. پژوهشگر در جهت حرکت و نیل به هدف این پایان نامه که شناسایی نقاط قوتها، ضعفها و همچنین فرصت ها و چالش های P4c است از کانال مصاحبه با افرادی که به نحوی با این برنامه درگیر بوده اند اقدام به شناسایی موارد مذکور کرده است. این مصاحبه ها در دو بخش مصاحبه با معلمان و مصاحبه با متخصصان تدارک دیده شده است. معلمان مورد مصاحبه افرادی بودند که بیش از یکسال تجربه آموزش فلسفه به کودکان را داشته اند و معیاری که در انتخاب متخصصان مورد توجه قرار گرفته است داشتن حداقل یک مقاله یا فعالیت پژوهشی در زمینه فلسفه برای کودکان بود. از آنجایی که هدف نهایی این پایان نامه ارائه الگویی مطلوب برای اجرای این برنامه در آموزش وپرورش است؛ از طریق برنامه ریزی استراتژیک و مد نظر قرار دادن سخنان متخصصان و معلمان برای حل چالش ها و ضعف ها، راهکارهای استراتژیک برای به حداقل رساندن ضعف ها و چالش ها ارائه شده است.