پایان نامه انجام شده

سال سوم، شماره یازدهم


 
طراحی برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان در پایه اول ابتدایی
دانشگاه تربیت معلم
دانشجو: نرگس سجادیان جاغرق
استاد مشاوره: دکتر یحیی قائدی
استاد راهنما: دکترمحمد عطاران
چکیده
پژوهش حاضر با هدف طراحی برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان در پایه اول ابتدایی در ایران صورت گرفته است. اهداف کلی برنامه درسی در این پژوهش بر اساس مطالعه مبانی نظری (روانشناسی کودک،جامعه شناسی کودک ، ادبیات کودک ، برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان و ماهیت دوره ابتدایی ) تدوین گردید. سپس با توجه به اهداف، رئوس محتوای برنامه درسی که شامل یک سری اصطلاحات فلسفی با توجه به رشد شناختی کودکان در این مقطع سنی ارائه گردید. راهبردهای یادهی- یادگیری با توجه به ویژگی های روش اجتماع پژوهشی و رویکردهای آموزشی آموزش فلسفه به کودکان مشخص گردید روش پژوهش دارای ابعاد نظری و توصیفی-پیمایشی است. با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی برنامه مورد نظر تعیین گردید و برنامه به دست آمده را با استفاده از نظر متخصصان برنامه درسی و آموزش فلسفه به کودکان اعتبار سنجی گردید. برای این منظور پرسشنامه‌ای فراهم و در اختیار ۲۰ نفر از متخصصان برنامه درسی و آموزش فلسفه به کودکان قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که اکثر متخصصان، اهداف پیشنهادی، رئوس محتوا، راهبردهای یادهی – یادگیری و رویکردهای این پژوهش را نسبتا مطلوب ارزیابی کرده‌اند.
واژگاه کلیدی:
آموزش فلسفه به کودکان- برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان – رویکرد- پایه اول ابتدایی