گروه مطالعاتی برنامه درسی و آموزش فلسفه به کودکان

سال سوم، شماره یازدهم


 
اولین خبر نامه گروه مطالعاتی برنامه درسی فلسفه برای کودکان پیش روی شماست. ضمن تشکر از جناب آقای دکتر مهر محمدی و دکتر علی عسکری که این ایده را طرح و پی گیری نمودند. لازم می دانم از کلیه همکارانی که ما را در این راه یاری نمودند تشکر نمایم از جمله:
– دکتر منصور مرعشی از دانشگاه شهید چمران اهواز،
– سعید ناجی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی،
– دکتر مهرنوش هدایتی،
– خانم شهرتاش،
– خانم سجادیان،
– خانم رمضانی،
– خانم منصفی،
– آقای جواد فرزانفر
گروه مطالعاتی فلسفه برای کودکان دست همکاری کلیه عزیزان را برای شماره های بعدی می فشارد و از هم اکنون آمادگی دریافت کلیه موارد قابل درج در خبرنامه را دارد
یحیی قائدی