فعالیت های گروه

سال سوم، شماره یازدهم


 
چکیده فعالیت های گروه معلمان فلسفه برای کودکان
– شرکت در واحدهای آموزش از راه دور دانشگاه مونت کلر در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹
– برگزاری کارگاه های آموزش مربی برای آموزش فلسفه برای کودکان
– اجراهای پژوهشی به منظور پیدا کردن نحوه ی بومی سازی این برنامه در مقاطع پیش بستان تا متوسطه در مدارس پسرانه و دخترانه
– چاپ کتاب های راهنمای معلم و داستان های کودکان در این زمینه
– تهیه فهرست کتاب ها، مجلات و مقالات ی چاپ شده در این زمینه در کشور برای علاقه مندان و بروز نگاه داشتن آن ها تا حد امکان
– ایجاد یک میلینگ لیست از معلمان و افرادی که به این برنامه علاقه دارند و تبادل اطلاعات و افکار
– ارتباط با مسئولان گروه های خارج از کشور و تبادل اطلاعات
– جمع آوری و توزیع اطلاعات اینترنتی به صورت سی دی برای دانشجویان و معلمان
– برگزاری جلسات بحث و بررسی اجراهای پژوهشی
– کمک و نقد و فراهم آوردن امکانات اجرایی برای پایان نامه های تحصیلی
با تشکر
فرزانه شهرتاش
مسئول گروه پژوهشی معلمان فلسفه برای کودکان