کرسی ترویجی جایگاه فلسفه برای کودکان و نوجوانان در نظام آموزش و پرورش کشور برگزار شد

سال سوم، شماره یازدهم


 
کرسی ترویجی”جایگاه فلسفه برای کودکان و نوجوانان در نظام آموزش و پرورش کشور” صبح امروز در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد. دکتر یحیی قائدی و دکتر سعید ناجی ارائه کنندگان این طرحنامه بودند. خانم دکتر سوسن کشاورز، دکتر صادق زاده و دکتر محمد حسنی به عنوان ناقد و خانم دکتر هاجر تحریری نیک صفت به عنوان مدیر کرسی در این نشست علمی حضور داشتند. اضافه می شود کرسی های ترویجی به آن دسته از کرسی­هایی گفته می شود که توسط موسسات علمی اعم از دانشگاه ها و پژوهشگاه ها برگزار می شود و از حداقل نصاب تشکیل که توسط کمیته های دستگاهی این مراکز مشخص می­گردد برخوردار بوده ولی حایز استاندارد لازم جهت قرار گرفتن در شمار کرسی­های علمی نیست.