فعالیت های آموزش فلسفه برای کودکان در دانشگاه شهید چمران اهواز

سال سوم، شماره یازدهم


 
۱-ارائه سخنرانی در مورد اموزش فلسفه به کودکان برای سرگروه های اموزشی فلسفه و منطق تمامی مناطق آموزش و پرورش استان خوزستان در بهمن ۸۸
۲- ارائه سخنرانی برای دبیران فلسفه و منطق ناحیه ۴ اموزش و پرورش اهواز در مورد فلسفه برای کودکان در اسفند ۸۸
۳- انجام پایان نامه تحت عنوان بررسی تاثیر روش اجتماع پژوهشی بر رشد قضاوت اخلاقی دانش اموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر اهواز) توشط پروین صرامی و دفاع از آن در اسفند ۸۸ به راهنمایی دکتر منصور مرعشی
۴- انجام پایان نامه تحت عنوانمقایسه مبانی معرفت شناختی پیاژه و لیپمن با تاکید بر برنامه اموزش فلسفه به کودکانتوسط اکرم شوشتری تاریخ دفاع اسفند ۸۸٫استاد راهنما دکتر صفایی مقدمو مشاور دکتر منصور مرعشی
۵- انجام پایان نامه تحت عنوان (مقایسه تطبیقی برنامه اموزش فلسفه به کودکان از دیدگاه رابرت فیشر و ماتیو لیپمن) توسط خانم مهرگان تاریخ دفاع شهریور ۸۸(دانشگاه پیام نور واحد تهران)استاد راهنما دکتر محمد رضا سرمدیو مشاور دکتر منصور مرعشی
ترجمه کتاب
کتاب فلسفه در کلاس درس از ماتیو لیپمن و همکاران(گروه مترجمین) در مرحله ویرایش ادبی و علمی
کتاب تفکر در اموزش و پرورش از لیپمن(گروه مترجمین) در مرحله ویرایش ادبی
کتاب لیزا(از مجموعه داستان های فلسفی)از لیپمن و همکاران .در مرحله ویرایش ادبی
هرسه کتاب توسط انتشارات رسش منتشر خواهد شد.
تهیه کننده:دکتر منصور مرعشی
استادیار دانشگاه شهید چمذان اهواز