کتاب طراحی برنامه درسی تربیت‌بدنی، توسعه شیوه زندگی فعال

سال سوم، شماره سیزدهم


 
عنوان اثر ( زبان اصلی):Designing the physical education 2009 curriculum
عنوان اثر: طراحی برنامه درسی تربیت‌بدنی، توسعه شیوه زندگی فعال
نویسنده: Judith E. Rink 2009، دانشگاه کارولینای جنوبی
ناشر:MC Graw Hill Higher Education
اثر حاضر با ارائه فرآیند ارزیابی و توسعه طرح برنامه درسی کامل شامل انتخاب و تعیین اولویتها تا ارزیابی و نیازسنجی نیازهای تربیتی و پرورشی، شما را قادر می‌سازد واحدهای خاص و دروس را طراحی نمائید. بطور کلی کتاب حاضر فرآیند طراحی برنامه درسی و نحوه طراحی دروس و واحدی خاص را آموزش می‌دهد. در این راستا استانداردهای ملی تربیت‌بدنی با استفاده از چهارچوبهای برنامه درسی مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان با اهداف خاص برنامه ادغام شده اند.
یکی از نکات مهم در مورد آماده‌سازی دانش‌آموزان برای ورزش، ارتقاء دانش آنها در مورد علت اهمیت فعالیتهای بدنی و سطح سلامت‌افزای آمادگی جسمانی و نحوه تقویت و حفظ آمادگی جسمانی از طریق شیوه آموزشی و شیوه عملی است. در واقع کمک به دانش‌آموزان در گذار از کلاس تربیت‌بدنی به شرکت در فعالیتهای بدنی خارج از مدرسه، رسالت اصلی برنامه تربیت‌بدنی محسوب می‌شود. از اینرو، در کتاب حاضر تلاش شده است از طریق برنامه درسی از یک سو زمینه فعالیتهای بدنی در اجتماع برای دانش آموزان فراهم شود و از سوی دیگر دانش‌آموزان شرکت در فعالیتهای بدنی در عرصه اجتماع هدایت شده اند.
دکتر محمد پورکیانی- عضو گروه مطالعاتی برنامه درسی و تربیت بدنی
نظرات (۰) »