نشست علمی

کارگاه ها و دوره های آموزشی


 
طرح واره های مربوط به درک دانش آموزان سال دوم متوسطه مبحث سینماتیک از کتاب فیزیک
چکیده
در این پژوهش، سعی شد الگوهای ذهنی دانش آموزان سال اول و دوم دبیرستان، در سینماتیک بررسی شود و اهمیت آن در آموزش فیزیک خاطرنشان شود. بدین منظور، از تئوری طرح واره برای آشکار کردن این الگوهای ذهنی استفاده شد. طبق این تئوری دانش آموزان در هنگام مراجعه به مسائل مجموعه دانشی را که طرحواره نامیده می شود، فعال می کنند. این طرحواره ها شامل محتوای دانش و رویه لازم برای حل مسئله است. برای جمع آوری داده های این مطالعه، با ۴۰ دانش آموز با روش تفکر بلند مصاحبه شد. سوالات مصاحبه ها، از مقالات مشابه خارجی و کتب داخلی با اعمال تغییرات کوچک، استخراج شد. مصاحبه ها در یک دبیرستان دخترانه انجام گردید. در ضمن از ۵۰ نفر از دانش آموزان سال دوم در مدرسه ای دیگر آزمون کتبی با همان سوالات گرفته شد. بررسی های پژوهش، نشان داد که بسیاری از دانش آموزان، هنوز تفکرات بدوی خود را درباره حرکت حفظ کرده اند. مثلا”، اغلب دانش آموزان فکر می کنند که دو جسم که مکان یکسان دارند لزوما” سرعت یکسان دارند. در انتخاب سوالات سعی شد، سوالاتی مطرح شود که هم طرحواره های کلاسی و هم طرحواره های واقعی دانش آموزان را نشان بدهد. پس از بررسی کیفی طرحواره های بدست آمده، متوجه شدیم که طرحواره های دانش آموزان جدا از هم و بسیار جان سخت هستند. بطوریکه اگر دانش آموزان در جایی با هدایت مصاحبه کننده، به پاسخ درست می رسیدند، دومرتبه ودر موقعیت جدید، نمی توانستند طرحواره درست را جایگزین کنند. در ضمن آنها طرحواره های مجزا درباره مسائل واقعی و کلاسی داشتند.
کلید واژه ها:طرح واره، کج فهمی، یادگیری، سینماتیک
متن کامل