معرفی گروه مطالعاتی برنامه درسی و صنعت

سال سوم، شماره بیستم


 
مقدمه
امروزه با عنایت به شتاب تغییرات و رقابت فزاینده، سازمانها بیش از هر زمان دیگر برای کسب نتایج و حفظ خود تلاش می کنند و آموزش برای این دو هدف (کسب نتایج و حفظ بقاء) بسیار مهم می باشد. زیرا این آموزش است که موجب بهبود عملکرد سازمان و تعالی آن می گردد.
با عنایت به مطلب فوق آموزشهای صنعتی حایز اهمیت خاصی بوده و برای رقابت اقتصادی بسیار مهم می‌باشد. ویژگی مهم آموزشهای صنعتی زمان بر و گران بودن آن می باشد. به عنوان مثال شرکت IBM امریکا در یک سال دو میلیارد دلار صرف آموزش کرده است. در کشور ما گر چه سرمایه گذاری آموزشی کمتر از این می‌باشد اما باز هم مبلغ قابل توجه ای را به خود اختصاص می دهد که علاوه بر این بایستی هزینه های غیر مستقیم از قبیل توقف خط تولید، گذراندن وقت در خارج از سازمان جهت آموزش و نظایر اینها را به آن افزود.
قطعا صرف این مبالغ گزاف در آموزش صنعتی بایستی موجب ارزش افزوده در سازمان گردیده و گرنه آموزشها فاقد بهره وری لازم میگردند، جهت تحقق این مهم وجود یک سیستم مناسب و بهره ور برنامه ریزی آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار است و حوزه مطالعات برنامه درسی می تواند در این خصوص کمک شایانی داشته باشد.
حوزه صنعت تا کنون نتوانسته است به خوبی از دانش برنامه درسی بهره مند گردد و برنامه های خود را با استقاده از روش های علمی طراحی و سازماندهی نماید. این طرح به منظور ورود دانش برنامه درسی به حوزه صنعت و هدایت برنامه های آموزشی و درسی حوزه صنعت با استفاده از متخصصان برنامه درسی است. انتظار می‌رود طراحی و سازماندهی برنامه‌های درسی حوزه صنعت به کمک متخصصین برنامه درسی موجب بهبود کیفی مهارت های نیروی انسانی این حوزه گردد.
ضرورت
آموزش سازمانها اعم از دولتی و یا خصوصی متفاوت از آموزش موسسات آموزشی می باشد زیرا در سازمان نتایج آموزش بایستی در نتایج عملکرد سازمانی آشکار باشد. به همین دلیل بایستی بین آموزش و بهبود عملکرد ارتباط بسیار شفافی وجود داشته باشد. در واقع آموزشی که صرفا منجر به بهبود مهارتها بدون بهبود عملکرد کلی گردد آموزشی نامناسبی می‌باشد. زیرا برخلاف فلسفه های رایج آموزشی که بر آنچه که یادگیرنده می تواند بداند و یاانجام دهد تاکید می شود در چارچوب های سازمانی بر آنچه که یادگیرنده می تواند بداند و انجام دهد تا از طریق آن اهداف سازمان تقویت گردد تاکید می گردد.
عنایت به این نکته، علمی نمودن بیش از پیش فرایند آموزش را می طلبد و حوزه برنامه درسی بیش از هر قلمرو علمی دیگری می تواند در این زمینه مددرسان سازمانها و صنایع باشد.
تعریف عملیاتی : حوزه صنعت در این نوشته شامل کلیه سازمانهای تولیدی و خدماتی می باشد.
اهداف:
این گروه برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را برای تحقق اهداف زیر سازماندهی می‌کند:
۱٫ ایجاد بسترهای استفاده از دانش برنامه درسی در طراحی و سازماندهی برنامه های درسی مراکز و واحد‌های صنعتی
۲٫ طراحی و اجرای طرح های پژوهشی معطوف به نیازهای آموزشی در حوزه صنعت
۳٫ ارتقاء سطح ارتباط دانشگاه و صنعت که خود می تواند ثمرات ارزنده ای را در پی داشته باشد.
۴٫ طراحی دوره تخصصی تربیت کارشناسان آموزش صنایع(محتوای این دوره می تواند شامل بخشهای مختلف حوزه برنامه درسی از قبیل نیازسنجی،سازماندهی محتوا،پیش بینی فرصتهای یادهی و یادگیری،اجرای برنامه و ارزشیابی آمورشی باشد.
۵٫ برقراری ارتباط با مراکز و واحد های صنعتی به منظور طراحی ، سازماندهی ، اجرا و ارزشیابی کارگاه‌های آموزشی
۶٫ اشاعه دیدگاه های حاصل از مطالعات و تحقیقات انجام شده به منظور ایجاد فضای بحث و بررسی ابعاد مختلف برنامه‌ درسی و صنعت از طریق برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی
۷٫ ارائه خدمات مشاوره ای جهت ارتقاء کیفیت آموزش در حوزه صنعت
دامنه فعالیت
دامنه فعالیت گروه ، گستره مناسبات حوزه صنعت با حوزه برنامه درسی شامل شناسایی نیازها ، پژوهش در موضوعات مرتبط ، طراحی و سازماندهی برنامه های درسی ، برگزاری کارگاه های آموزشی، ارائه مشاوره و اشاعه دانش برنامه درسی در حوزه صنعت است.
برنامه ها
تدوین شرح فعالیت و خدمات گروه و تنظیم بروشور معرفی انجمن برنامه درسی و شرح فعالیت و خدمات گروه به مراکز و واحدهای صنعتی
۱- طراحی و اجرای دوره تخصصی تربیت کارشناسان آموزش صنایع
۲- طراحی و سازماندهی برنامه های درسی و خدمات مشاوره ای بر اساس اعلام نیاز مراکز و واحد‌های صنعتی
۳- اجرای کارگاه های آموزشی در مراکز و واحدهای صنعتی بر اساس نیازها
۴- انتشار نتایج پژوهش ها و فعالیت ها در یک ویژه نامه
۵- فعال نمودن سایت گروه
۶- دعوت از صاحب نظران و متخصصان مربوط برای عضویت در گروه