گزارشی از ویژه نامه برنامه درسی و صنعت فصلنامه مطالعات برنامه درسی

سال سوم، شماره بیستم


 
با عنایت به اهمیت امر آموزش در سازمان ها و صرف مبالغ گزاف در این خصوص، وجود یک سیستم مناسب و بهره ور برنامه ریزی آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار است و دانش برنامه درسی به عنوان قلمرو علمی که به پیش بینی فرصتها و وقایع آموزرشی به منظور دستیابی به نتایج آموزشی می پردازد می تواند نقش به سزایی در این زمینه ایفا نماید. اما متاسفانه در آموزش صنعتی کشور ما این مهم مغفول مانده است. از آنجا که انجمن مطالعات برنامه درسی وظیفه تدارک دانش مورد نیاز در برنامه درسی را به عهده دارد، گروه مطالعاتی برنامه درسی و صنعت در راستای اهداف و برنامه های خود، پیشنهاد تخصیص شماره ای از فصلنامه مطالعات برنامه درسی به موضوع برنامه درسی و صنعت را ارائه نمود و با تصویب هیئت تحریریه فصلنامه این امر بطور رسمی در دستور کار این گروه قرار گرفت.
فراخوان مقاله در پاییز ۸۸ ارائه شد و در نهمین همایش سالانه انجمن در تبریز نیز این موضوع با حضور علاقه مندان و صاحبنظران برنامه درسی و صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محورهای اصلی فراخوان مقاله شامل موضوعات ذیل بود:
۱٫ نقش و جایگاه برنامه درسی در آموزش صنعتی :
۲٫ چالش های موجود در فرایند آموزش صنعتی و راهکارهای بهبود آن در ایران:
۳٫ انواع روش های نیاز سنجی در سطوح مختلف سازمان:
۴٫ تبیین و ارزیابی الگوی های طراحی برنامه درسی و طراحی آموزشی در عرصه صنعت:
۵٫ اجرا، مدیریت و تغییر برنامه درسی با توجه به ویژگیهای صنایع و سازمانها:
۶٫ ارزشیابی اثربخشی برنامه درسی بخش صنعت:
۷٫ روشهای نوین آموزش،تدریس، یادگیری و فرصتهای یادهی و یادگیری در صنعت
۸٫ تحلیل تجارب سازمانهای موفق در این زمینه در ایران و مقایسه با سازمان های برتر دنیا
۹٫ کاربست بهره مفهومی برنامه درسی در نظام آموزش سازمانی:
دبیرخانه مجله ۳۲ چکیده مقاله در محورهای فوق دریافت نمود که وجه بارز آن استقبال اساتید گرانقدر اکثر دانشگاه های معتبر کشور از این موضوع بود. طی فرایند داوری ۲۱ چکیده مورد پذیرش قرار گرفت و جهت تهیه و ارسال اصل مقاله به نویسندگان بازخورد داده شد. نهایتا ۱۵ مقاله کامل به دبیرخانه مجله ارسال شد که این مقالات در حال حاضر در فرایند داوری نهایی قرار دارند. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان آبان ماه فرایند داوری نهایی و نتیجه به نویسندگان محترم اعلام خواهد شد.