گزارش کارگاه آموزشی

سال چهارم، شماره سی و دوم

در ابتدای کارگاه سه کارت رنگی سفید (به منظور اعلام موافقت) ؛زرد(اعلام اخطار) و قرمز(اعلام مخالفت) به شرکت کنندگان داده و بعد از آن به شرح اهداف کارگاه پرداخته شد.
۱)آشنایی کلی شرکت کنندکان به صورت عملی با فلسفه برای کودکان
-نقش تدوین مقررات
– نحوه نشتن
–تمرین مهارت های خوب گوش دادن و استدلال کردن
-……
۲) آشنایی با مختصری با مبانی نظری
– معنای فلسفه
-روش های پرداختن به فلسفه
– مفهوم کودک و فلسفه دوران کودکی
-پیش فرض های فلسفه برای کودکان
برای مطالعه شرحی از اجرای کارگاه به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.iranp4c.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63:2011-12-23-13-05-28&catid=22:2011-12-19-13-42-25&Itemid=113