تدوین تاریخچه برنامه فلسفه برای کودکان

سال چهارم، شماره سی و دوم

بنا بر تشخیص ضرورت جمع آوری آثار و منابع مرتبط با برنامه فلسفه برای کودکان(P4C)در ایران دکتر قائدی و همکارانشان اقدام به جمع آوری این منابع در بخش های متنوعی چون تالیف، ترجمه، نظری، کاربردی، پژوهشی و … نمودند که همچنان در حال تکمیل و گسترش است.
لینک مشروح مطلب:
http://www.iranp4c.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=19&Itemid=142