کتاب آموزشی برتر رشد سال ۱۳۹۰

نشست ها

نمونه مقالات ارائه شده در: اولین همایش نقش دانشمندان ایرانی و اسلامی در پیشبرد علوم تجربی
چکیده دو مقاله که توسط سرکار خانم دکتر اشرف السادات شکرباغانی استادیار پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی در اولین همایش نقش دانشمندان ایرانی و اسلامی در پیشبرد علوم تجربی ارائه شد در اینجا مطرح می شود:
· ابوالوفا محمد بوزجانیریاضیدان و منجمبزرگایرانی(سده چهارم هجری)
چکیده:ابوالوفا محمد بوزجانیریاضیدانو منجمبزرگ ایرانیدر دوران طلایی اسلام از مشهورترین دانشمندان مسلمان و منشأ نوآوری ها و پژوهش های زیاد، به ویژه در هندسه، ریاضیات و نجوم بوده است. او با غنی‌تر ساختن ابزار مثلثات کروی و تحقیقاتی در اصول رسم هندسی توانست شگفتی هایی در نجوم کروی خلق کند‌‌‌. از افتخارات بزرگ این نابغه ایرانی این است که اروپاییان قرن دهم میلادی، علوم را به نام دوران ابوالوفا نام گذاری کردند.
کلمات کلیدی:ابوالوفا محمد بوزجانی،مثلثات کروی، رسم هندسی، نجوم کروی.
· ابوالحسن عبدالرحمان بن عمر صوفی رازی ( عبدالرحمان صوفی )
چکیده: ابوالحسن عبدالرحمان بن عمر صوفی رازی استاد ریاضی و ستاره‌شناس برجسته ایرانی سده چهارم بود که در فارس می‌زیست. او سحابی و ستارگان مزدوج را بدون داشتن تلسکوپ کشف کرد و نظریه بطلمیوس را اصلاح نمود و کشف چندین سحابی از کارهای اوست.او در عین حال توانست هفت جرم دیگر را به عنوان اجرام غیرستاره‌ای ثبت و رصد کند. پس می‌توان او را نخستین کسی دانست که فهرستی از اجرام غیر ستاره‌ای ارایه داده‌است.
کلمات کلیدی:عبدالرحمان صوفی، سحابی، ستارگان مزدوج، کاربردهای اسطرلاب.