معرفی کتاب بازی های رایانه ای آموزشی

سال پنجم، شماره سی و ششم


 
یکی از این تغییرات روشهای یادگیری نسل جدید می باشد. به قولی “مرا درگیر کن ” شعار و روش یادگیری این نسل از یادگیرندگان میباشد و در صورت توجه به این شعار و روش، یادگیری های جذاب و اثربخشی خواهیم داشت. کتاب طراحی بازی های رایانه ای آموزشی با مطرح کردن این پیشگفتار و مقدمه، ضرورت توجه به ظرفیت های بازیهای رایانه ای در آموزش و یادگیری را بیان می کند. دکتر داریوش نوروزی و حسین دهقانزاده اخیرا کتابی با عنوان «طراحی بازی های رایانه ای آموزشی» تالیف کرده اند که در انتشارات گویش نو به چاپ رسیده است. مقدمه این کتاب بصورت خلاصه به تفاوتهای بازیهای رایانه ای تجاری و آموزشی، مزایا، محدودیت ها و چالشهای پیش روی بازی های رایانه ای آموزشی پرداخته است .
در فصل اول این کتاب به “تعریف بازی و بازی های رایانه ای – انواع بازهای رایانه ای – مزایا و معایب بازی های رایانه ای و اثرات این نوع بازیها اشاره شده است. فصل بعدی رویکردهای یادگیری و دلالت های آنها در طراحی آموزشی را مورد بحث قرار داده است. فصل سوم کتاب حاضر به فرایند طراحی آموزشی اختصاص داده شده است .فصل چهارم نیز فرایند طراحی بازی های رایانه ای را توضیح می دهد و با فرایند طراحی آموزشی مورد مقایسه و مطابقت قرار داده و نشان می دهد که چگونه می توان فرایند طراحی بازی های رایانه ای را با فرایند طراحی آموزشی ادغام کرده و بازی های رایانه ای آموزشی طراحی کرد. در بخش بعدی این فصل به عناصر بازی های رایانه ای پرداخته شده و بیان می شود که چگونه میتوان این عناصر را در خدمت آموزش و یادگیری قرار داد. برای سهولت درک مطلب، نحوه بکارگیری این عناصر مطابق با الگوی گانیه و اصول اولیه آموزش مریل به صورت تصویری نشان داده شده است. در پایان نیز الگوی ویژه ای برای طراحی بازی های رایانه ای معرفی شده است .