تجربه‌های برنامۀ درسی یک مدرس دانشگاه

سال چهارم، شماره بیست و نهم

با شناخت الگوریتم‌های هیوریستیک دریافتم:
کشف، آشکارسازی و پیوند دانش عملی شخصی اعضای هیأت علمی دانشگاه، به شناسایی هیوریستیک‌های برنامۀ درسی آموزش عالی کمک می‌کند. همان راه حل‌های بدیلی که اساتید ناب را به ارائه برنامۀ درسی برگزیده هدایت کرده است. اگر این هیوریستیک‌ها کشف شوند، می‌توانند در معرفی برنامه درسی هیوریستیک در آموزش عالی راهگشا باشند. برنامه درسی که نه فرمایشی است، و نه تکرار غلط‌های تکراری. برنامه درسی نوشونده‌ای که چشم به آسمان ندوخته است تا راه حل مسائلش از آن ببارد. بلکه استاد اهل دلیبریشن، کنشگر هنرمند فکور به کمک هیوریستیک‌هایش با مسائل برنامه در می‌افتد و در دنیای واقعی بروز مسئله؛ به هنگام، به حل آن اقدام می‌کند.

علاقه به مطالعۀ تجربه‌های زیستۀ اعضای هیأت علمی هدایتم کرد:
تا به جستجوی دلالت‌های تربیتی از تجربه‌های زیسته اعضای هیأت علمی بیندیشم و دریابم این تجربه‌ها فهم‌های تازه‌ای را جهت حل مسائل پیچیده آموزش عالی، هدیه می‌کند. دانش عملی اعضای هیأت علمی به عنوان معلم و محقق برنامه درسی آموزش عالی، گاه نتایج درخشانی را نمایان می‌سازد، برنامه‌های درسی که در خاطره برنامه درسی آموزش عالی حک می‌شود و هم در زمان خودش و هم پس از آن خارق‌العاده بودن خود را حفظ می‌کند. برنامه‌هایی که در تربیت انسان، پیروزند و اساتیدی که در پیش بردن انسان به سوی کمال، نابغه‌اند.

پیچیدگی‌های برنامه درسی آموزش عالی باعث شد:
مشتاق بررسی فرایند طی شده توسط این اساتید ممتاز و شناسایی هیوریستیک‌های به کار رفته در مسیر پیچیده حل مسئله توسط آنان شوم. این شناخت، به غنای دانش برنامه درسی آموزش عالی که از فقر شدید رنج می‌برد، یاری می‌رساند. این بینشی در برنامه درسی آموزش عالی است که دانش به دست آمده از تفکرات حین عمل اعضای هیأت علمی را دانش معتبر برنامه درسی آموزش عالی معرفی می‌کند و نمود آن؛ برنامه‌های درسی فوق‌العاده‌ای است که گاه در دانشگاه ارائه می‌شود. آنگاه که ما شاهد هنرنمایی‌های برخی اعضای هیأت علمی در برنامه درسی آموزش عالی هستیم، برنامه ارائه شده‌شان را می‌ستاییم و درخشش برنامه‌شان توجهمان را جلب می‌کند، دانش مربوط به برنامه درسی آموزش عالی تولید شده است. اما، این دانش نیاز به استخراج، تحلیل و ترکیب دارد. باید ادراکات، تفکرات و عمل اساتید ناب را بکاویم تا به دانش برنامه درسی آموزش عالی دست یابیم.

دانشجوی برنامه درسی در جستجوی دانش برنامه درسی