درباره همایش چهارم : ارزیابی وضع موجود و ترسیم چشم انداز مطلوب

کارگاه ها و دوره های آموزشی

چهارمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در تاریخ ۱۵ و ۱۶ اسفند ماه ۱۳۸۳ با عنوان قلمرو برنامه درسی ارزیابی وضع موجود و ترسیم چشم‌انداز مطلوب در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.