سومین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در تیر ماه۸۵

کارگاه ها و دوره های آموزشی

  عنوان سخنرانی: برنامه درسی مطالعات اجتماعی: چالشها و راه کارها
سخنران: دکتر حسن ملکی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۸/۴/۸۵ ساعت ۱۰ الی ۱۲
مکان برگزاری: تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی- طبقه هشتم- سالن اجتماعات

چکیده:
در طول سالهای گذشته برنامه درسی مطالعات اجتماعی در آموزش و پروش ایران مورد توجه قرار گرفته و شورای های متعدد برای بررسی و سازماندهی آن در دفتر برنامه ریزی و تالیف شکل گرفته ولی به آخر نرسیده است. هم اکنون نیز این برنامه به عنوان یک مشکل اساسی همچنان باقی است و هویت آن معلوم نشده است.نگارنده قصد دارد از طریق مروری دوباره بر روند مباحث و تصمیم گیریهای گذشته در این خصوص، بررسی کارشناسی موضع گیریها و دیدگاههای مختلف در زمینه ماهیت"social study"در مدارس کشور، همچنین به وسیله رجوع مجدد به منابع علمی در حوزه مطالعات اجتماعی  و از طریق بازاندیشی در آنچه که به نام" برنامه درسی مدرسهschool curriculum" نامیده می شود، برنامه درسی مطالعات اجتماعی را بررسی کند، در این بررسی، چالشهای موجود در این خصوص از قبیل :"جایگاه رشته های علمی تاریخ وجغرافیا درمطالعات اجتماعی" ،"سهم هر یک از علوم اجتماعی در این برنامه "، "شروع آموزش مطالعات اجتماعی" و ویژگی های طراحان مطالعات اجتماعی از محورهای اصلی بحث خواهند بود.