گواهی نمایه سازی نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

کارگاه ها و دوره های آموزشی
مجله مطالعات برنامه درسی ایران با تأیید مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز به عنوان مجله معتبر که مقالات آن در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام http://www.ricest.ac.irذخیره و نمایه سازی گردیده است.