همایش بین المللی آموزش و پرورش برای همه

کارگاه ها و دوره های آموزشی

همایش بین‌المللی آموزش و پرورش برای همه:

‌آموزش و یادگیری غیررسمی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
مهرماه ۱۳۸۶

منتظر اطلاعات بعدی باشید