چارچوب تهیه پروپوزال

کارگاه ها و دوره های آموزشی

دکتر محمود مهرمحمدی رئیس کمیسیون گروه‌های مطالعاتی دارای علائق ویژه، برای تهیه پروپوزال تأسیس گروه مطالعاتی دارای علائق ویژه چارچوبی را تهیه کردند. از علاقه‌مندان به تشکیل گروه‌های مطالعاتی برای ارائه پروپوزال درخواست می‌شود براساس این چارچوب کار را تهیه و به دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ارسال نمایند.