اطلاعیه برگزاری نشست‌های علمی ماهانه سال ۱۳۸۶ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

نظر به اینکه انجمن مطالعات برنامه درسی، سعی بر آن دارد که اعضای انجمن به صورت فعال در تحقق رسالت بر اهداف و مأموریتهای آن مشارکت نمایند. لذا جهت برنامه‌ریزی بهتر نشستهای علمی ماهانه سال ۱۳۸۶ بدینوسیله از کلیه علاقمندان دعوت می‌نماید در صورتی که محور سخنرانی قابل طرح برای نشستهای مذکور دارند، چکیده آن را ارسال نمایند تا در برنامه‌ریزی نشستهای مذکور برای سال آینده مورد بهره‌برداری قرار گیرد.