گزارش عملکرد کمیسیون آموزش در سال ۱۳۸۵

کارگاه ها و دوره های آموزشی

گزارش عملکرد کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال ۱۳۸۵ توسط رئیس کمیسیون آقای دکتر مجید علی‌عسگری تهیه و تنظیم شده است که شرح کامل در فایل پیوست قرار داد.

گزارش عملکرد کمیسیون آموزش…