برنامه سال ۱۳۸۶ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به گزارش آخرین خبر از جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران که در تاریخ ۲۷/۱/۸۶ برگزار شد، برنامه سال ۱۳۸۶ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به تصویب اعضاء محترم هیئت مدیره رسید.

برنامه سال ۱۳۸۶ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران