صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۸۶

کارگاه ها و دوره های آموزشی

حاضرین جلسه: دکتر مهرمحمدی، دکتر عطاران، دکتر علی‌عسگری، دکتر موسی‌پور، دکتر زهرا گویا، دکتر محبوبه عارفی، دکتر پروین صمدی، آقای یزدانی
غایبین جلسه: دکتر میرزابیگی، دکتر تاجیک اسماعیلی، دکتر ملکی، دکتر فتحی، دکتر آقازاده
مدعوین: دکتر مرزوقی، دکتر خادمی، آقای قاسمی

دستور جلسه:
۱٫ نقد و بررسی همایش ششم
۲٫ انتخاب موضوع همایش هفتم

تصمیمات اتخاذ شده:
– آئین‌نامه برگزاری همایشهای سالانه که توسط دکتر مهرمحمدی تهیه شده بود، در جلسه بررسی شد. این آئین‌نامه در ۱۱ ماده و ۲ تبصره به تصویب رسید.
– از دکتر مرزوقی (دبیر کمیته علمی همایش شیراز) و آقای قاسمی (دبیر اجرایی همایش شیراز) تجلیل به عمل آمد.
– دکتر مرزوقی و آقای قاسمی گزارش‌هایی از همایش ششم ارائه دادند.
– تاریخ جلسه فوق‌العاده هیئت مدیره ۲۴/۲/۸۶ ساعت ۵ الی ۷ بعدازظهر تعیین شد

دستور جلسه آینده:
تصمیم‌گیری درباره برگزاری همایش هفتم