دریافت مجوز دو فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

انجمن مطالعات برنامه درسی موفق به دریافت مجوز انتشار دو فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات برنامه درسی آموزش عالی شد.
سردبیر: دکتر کوروش فتحی واجارگاه، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
صاحب امتیاز: انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
اعضا هیئت تحریریه،
۱٫       دکتر محمدرضا بهرنگی، استاد دانشگاه تربیت معلم
۲٫       دکتر احمدرضا نصراصفهانی، دانشیار دانشگاه اصفهان
۳٫       دکتر حمیدرضا آراسته، استادیار دانشگاه تربیت معلم۴٫       دکتر یدالله مهرعلیزاده، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
۵٫       دکتر محمد یارمحمدیان، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۶٫       دکتر مژده وزیری، دانشیار دانشگاه الزهراء
۷٫       دکتر محمدرضا آهنچیان، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
۸٫       دکتر ابراهیم صالحی عمران، استادیار دانشگاه مازندران
۹٫       دکتر مقصود فراستخواه، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
۱۰٫ دکتر احمدعلی  فروغی ابری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
۱۱٫ دکتر محمد حسن پرداختچی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

اولویت‌های نگارشی دو فصلنامه علیم- پژوهشی "مطالعات برنامه درسی اموزش عالی"
– کیفیت یاددهی- یادگیری در آموزش عالی
– مطالعات میان رسته‌ای در آموزش عالی
– تدریس در آموزش عالی
– طراحی و تولید برنامه‌های درسی در آموزش عالی
– برنامه درسی، اشتغال و آموزش عالی
– نظریه‌پردازی در آموزش عالی
– اصلاح و بازنگری برنامه‌های درسی آموزش عالی
– همکاری و تعاملات بین‌المللی در آموزش عالی
– نقش عوامل مؤثر در برنامه درسی آموزش عالی
– برنامه‌ درسی تربیت معلم
– مطالعات تطبیقی در آموزش عالی
– علم‌سنجی و برنامه درسی آموز شعالی
– مبانی برنامه درسی در آموزش عالی
– حرفه‌گرایی در برنامه درسی آموزش عالی
– محیط‌های جدید یاددهی- یادگیری در آموزش عالی
– سیاست‌گذاری در برنامه درسی آموزش عالی
– اموزش عالی غیررسمی و مداوم
– برنامه درسی پنهان در آموزش عالی
– نظارت و رهبری در برنامه درسی آموز شعالی
– برنامه درسی، رشد و بالندگی دانشجو
– ارزشیابی اعتباربخشی برنامه‌های درسی در آموزش عالی
– مشارکت ذینفعان در برنامه‌ریزی درسی اموزش عالی
– برنامه‌های درسی در آموزش عالی در قلمروهای خاص (- آموزش علوم پزشکی – آموزش فنی مهندسی – آموز ش هنر – آموزش علوم انسانی)