بازنگری در آئین‌نامه ارتقاء اعضاء هیئت علمی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به اطلاع کلیه اعضاء محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران می‌رساند دکتر محمود مهرمحمدی، رئیس انجمن در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا انجمن‌های علمی ایران (جناب آقای دکتر اژه‌ای) در ارتباط با اقدام انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برای بازنگری در آئین‌نامه ارتقاء اعضاء هیئت علمی و فراهم کدرن زمینه همکاری مؤثر آنان با انجمن‌های علمی این‌گونه نوشتند: