حَجُّکُمْ مَقبُولْ و سَعْیکُمْ مَشْکُورْ

کارگاه ها و دوره های آموزشی

جناب آقای دکتر حاج محمود مهرمحمدی
ریاست محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

بازگشت عارفانه شما را که مصفا به صفای مکه، منور به نور مدینه و معطر به عطر بقیع می‌باشد گرامی‌می‌داریم، حجتان قبول و سعیتان مشکور باد.
از طرف هئیت مدیره و اعضاء انجمن مطالعات برنامه درسی ایران