جلسه توسعه گروه‌های مطالعاتی دارای علائق ویژه

کارگاه ها و دوره های آموزشی

حاضرین جلسه: دکتر محمد عطاران (رئیس کمیسیون)، دکتر محمود مهرمحمدی، دکتر نعمت‌اله موسی‌پور، دکتر حسین قاسم‌پور، دکتر یحیی قائدی
مدعوین جلسه: آقای یزدانی، خانم آمنه احمدی
غایبین جلسه: دکتر جواد حاتمی، دکتر حسن ملکی
تاریخ جلسه: ۱/۳/۸۶

دستور جلسه:
۱٫ بررسی چهار طرح گروه برنامه درسی و صنعت، گروه برنامه درسی و ارزشها، گروه برنامه درسی و دین، گروه برنامه درسی و تکنولوژبی
۲٫ تصمیم‌گیری درمورد نحوه برگزاری جلسات کمیسیون توسعه گروه‌های دارای علائق ویژه

تصمیمات اتخاذ شده:
در این جلسه به بررسی دو طرح پیشنهادی از طرف آقای یزدانی(گروه مطالعاتی برنامه درسی و صنعت) و خانم آمنه احمدی (گروه مطالعاتی برنامه درسی و ارزشها) پرداخته شد. که پس از بررسی و با ارائه نظرات دوستان در این جلسه، این دو طرح به تصویب رسید و برای تصویب و راه‌اندازی به هیئت مدیره انجمن ارسال شد. به دلیل عدم حضور  دکتر ملکی و دکتر حاتمی بررسی دو طرح دیگر به جلسه بعدی موکول شد.
در ادامه جلسه در مورد نحوه برگزاری جلسات کمیسیون در سال ۸۶ بحث شد و قرار شد اعضاء نظرات را کتباً به دبیرخانه ارسال نمایند.

جلسه آینده: ۵/۴/۸۶