ششمین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در مهر ماه ۸۵

کارگاه ها و دوره های آموزشی

عنوان سخنرانی: ضرورت و چگونگی آموزش سواد اطلاعاتی از طریق کتابهای درسی
سخنران: دکتر نعمت‌اله موسی‌پور، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۹/۷/۸۵ ساعت ۱۰ الی ۱۲
مکان برگزاری: تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی- طبقه هشتم- سالن اجتماعات

چکیده:
سواد اطلاعاتی به معنای مهارت در تشخیص نیاز اطلاعاتی، تعریف مسأله، جستجوگری، جایابی، دسترسی، گزینش، ارزیابی، سازماندهی و کاربرد صحیح اطلاعات در مواجه با مسأله اطلاعاتی، یکی از مهارت‌های اساسی زیستن در جهان کنونی است و به عنوان آخرین مرحله از طیف سواد قابل طرح و بررسی است. در عصر اطلاعات که "فراوانی" و "کارسازبودن" اطلاعات دو خصیصه بارز آن محسوب می‌شوند، افراد، نیازمند آن هستند که از سویی بتوانند به گزینش اطلاعات درست اقدام نمایند و از سوی دیگر قادر به بکارگیری مؤثر اطلاعات باشند. این مهارت‌ها به صورت نهادینه در افراد آدمی وجود ندارند و از جمله امور اکتسابی محسوب می‌شوند.
از انجا که دستیابی به بسیاری از مهارت‌های مورد نیاز حیات فردی و اجتماعی از طریق فرایند‌های آموزشی امکان‌پذیر است و برنامه‌درسی راهنمای عمل دست‌اندرکاران فرایندهای آموزشی است، این سؤال قابل طرح است که چگونه می‌توان به آموزش سواد اطلاعاتی از طریق برنامه درسی اقدام کرد؟
سواد اطلاعاتی دارای هفت جنبه اساسی است که در عمل به صورت مرحله‌ای مطرح می‌شوند:
–          احساس نیاز اطلاعاتی و تعریف مسأله؛
–          جمع‌آوری اطلاعات (شامل جایابی، دستیابی، انتخاب و گزینش)
–          ثبت و ضبط و نگهداری اطلاعات.
–          کاربرد صحیح اطلاعات.
–          تنظیم، سازماندهی و ارائه اطلاعات.
–          ارزیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات (شامل تجزیه و تحلیل، پیش‌بینی، استنباط و تفسیر).
–          کامیابی (رضایتمندی از اقدام).
اکنون این پرسش مطرح است که برای آموزش سواد اطلاعاتی چه نوع پیام‌هایی را و چگونه می‌توان مورد استفاده قرار داد؟
در این سخنرانی تلاش می‌شود تا موضوعات قابل طرح مرتبط با هر یک از مراحل سواد اطلاعاتی در برنامه‌درسی دوره ابتدایی معرفی و درباره چگونگی ورود آنها به برنامه درسی مکتوب (کتاب درسی) توضیح داده شود.