فراخوان اولین کنفرانس بین المللی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی
"گسترش علم و فناوری، مسیر اعتلا و بالندگی جهان اسلام"

درباره همایش
بی شک یکی از راه‌های اعتلا و بالندگی جهان اسلام، گسترش علم و فناوری می‌باشد که یکی از عوامل بسیار مهم در توسعه پایدار و رشد حیات معنوی و مادی کشورها محسوب می‌شود و آموزش و پرورش نیز به عنوان یکی از مهمترین نهادهای ملی، مسئولیت ترویج و نهادینه شدن علم و تکنولوژی درجامعه را برعهده گرفته است. در یک نظام آموزشی موفق، تلفیق علم و فناوری می‌تواند زمینه ساز کاهش چالش های پیش روی جوامع بشری باشد، لذا باید نظام های آموزش و پرورش در جوامع اسلامی، آموزش علم و آموزش فناوری را به عنوان دو مولفه تفکیک ناپذیر مورد توجه قرار دهند. به دلیل اهمیت این موضوع، برگزار کنندگان کنفرانس بین المللی آموزش علوم و فناوری با تمرکز برجهان اسلام تصمیم گرفتند که از متخصصان و محققان حوزه آموزش علوم و فناوری دعوت به عمل آورند.
اهداف برگزاری همایش:
– کسب شناخت جامع از دیدگاه‌ها و سیاست‌های جاری مرتبط با آموزش علم و فناوری در کشورهای اسلامی.
– تامل در سیاست ها و عملکردهای حاکم بر جریان آموزش علم وفناوری.
– بدست آورن درکی صحیح از مواجهه با مشکلات موجود در آموزش علم و فناوری در کشورهای اسلامی.
– تبادل نظر پیرامون اقدامات نوآورانه و خلاقانه انجام شده برای ارتقاء سطح تربیت علمی دانش آموزان در کشورهای اسلامی.
– ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت و همکاری میان کشورهای اسلامی در زمینه آموزش علم و فناوری.
– تعیین و شناسایی اولویت های پژوهشی در حوزه آموزش علم وفناوری

محور های همایش:
الف: ملاحظات نظری
o ملاحظات فلسفی، دینی، اخلاقی در برنامه درسی علوم و فناوری
o ملاحظات علمی، روان شناختی، جامعه شناختی و فرهنگی در برنامه درسی علوم و فناوری
o تاریخ و پیشینه آموزش علوم و فناوری در جهان اسلام

ب:غایات و اهداف
o علوم و فناوری های جدید در برنامه درسی علوم و فناوری
o شایستگی های عام متناظر با توسعه علم و فناوری در برنامه درسی
o آموزش علوم و فناوری و تعالی مادی و معنوی جامعه
ج: طراحی برنامه درسی
o جهت گیری های جدید در طراحی برنامه درسی علوم و فناوری
o طراحی برنامه درسی علوم و فناوری متناسب با انقلاب اطلاعات وجهانِ دانایی محور
o طراحی برنامه درسی علوم و فناوری حساس به فرهنگ (بومی/منطقه ایی)
o نسبت میان آموزش علوم و آموزش فناوری با یکدیگر و نیز با سایر دروس
o ارتباط آموزش علوم و فناوری مدرسه ای با تحصیلات دانشگاهی/ نیازهای بازار کار/ صنعت
د: روش ها و راهبرد های یاددهی – یادگیری
o نظریه های یادگیری و کاربرد آن ها در تدریس علوم و فناوری
o نقش فضای آموزشی/منابع کمک آموزشی/فعالیت های فوق برنامه/خانواده/رسانه های جمعی در یاددهی-یادگیری علوم و فناوری
o نقش فعالیت های آزمایشگاهی/ هنر/ بازی در آموزش علوم و فناوری
ه: ابعاد بین المللی
o بین المللی کردن برنامه ریزی درسی و آموزش علوم و فناوری
o نوآوری ها و دستاوردهای نظام های آموزشی در آموزش علوم و فناوری
o نقش مسابقات بین المللی / المپیادها / آزمون های بین المللی در آموزش علوم و فناوری و ارزیابی علل موفقیت و عدم موفقیت در آنها
o نقد و ارزیابی سیاست ها و برنامه های آموزش علوم و فناوری در جهان اسلام
و : زیر ساخت ها و تربیت نیروی انسانی
o نظام و برنامه های درسی تربیت معلم علوم و فناوری (پیش از/حین خدمت)
o نقش ابتکار عمل در سطح کلاس های درس علوم و فناوری (معلم پژوهنده)/درس پژوهی در ارتقاء کیفیت آموزش علوم و فناوری
 

جهت کسب اطلاعات کامل به سایت همایش مراجعه فرمایید

http://icste.ir