جلسه کمیسیون آموزش در آبان ماه ۸۸

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 صورتجلسه کمیسیون آموزش

تاریخ برگزاری : ۲۶/۸/۸۸

 

حاضرین جلسه: جناب آقایان: دکتر جوادی پور، صنیعی، دکتر نوروززاده، دکتر خسروی، خانم دکتر  حکیم زاده.

غائبین جلسه: دکترصمدی، دکترعارفی، دکتر عباسی.

ساعت شروع : ۱۶

ساعت اتمام : ۱۷

دستور جلسه:

·          تصمیم گیری در مورد ادامه نشست های علمی.

·          تصمیم گیری در مورد کارگاههای آموزشی.

جلسه با نام و یاد خدا توسط جناب آقای دکتر جوادی پور  آغاز شد واعضای جدید به همراه سوابق فعالیتهایشان توسط دکتر علی عسگری و دکتر عطاران  به اعضای کمیسیون معرفی شدند. پس از قرائت بندهای جلسه  و اظهار نظرات اعضاء مصوبات زیر به تصویب رسید.

مصوبات جلسه :

·     طراحی و آماده سازی یک فرم مبنی بر استفاده و شناسائی و ظرفیت سنجی دانشجویان دکترای دانشگاههای شهید بهشتی،تربیت مدرس،تربیت معلم،علامه،علوم تحقیقات به منظور  ایجاد یک تعامل دو طرفه بین دانشجویان و با هدف بکارگیری توانایی های دانشجویان برای برگزاری کارگاه های آ موزشی،سخنرانی ها،پیگیری کارهای انجمن و..

·     مصوب شد هر شخصی که تقا ضای نشست دارد .یک پروپزال یا چکیده ای از مطالب سخنرانی خود را برای انجمن ارسال کند .و اعضاء انجمن پس از بررسی  پروپزال و با توجه به موضوع و محتوی چکیده برنامه نشست ها را تنظیم نمایند.

·     در مورد بند دوم (تصمیم گیری در مورد کارگاههای آموزشی.) مقرر شد که یک فرم نیازسنجی(آموزش وپرورش)  و یک فرم امکان سنجی (اعضاء انجمن) توسط جناب آقای صنیعی تهییه شود .

·     در خصوص برگزاری کارگاههای آموزشی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از طریق موسسه آموزشی عمل گردد و در این راستا تفاهم نامه ای برای موسسه ارسال گردد.وجناب آقای دکتر نوروززاده پیگیری تفاهم نامه ها را عهده دار خواهند بود.

·          ارسال ابلاغ برای تمامی اعضاء انجمن با امضاء رئیس انجمن.