تاریخ برگزاری جلسات کمیسیون آموزش در سال ۸۶

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 

تاریخ برگزاری جلسات کمیسیون آموزش
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
سال ۱۳۸۶

روز

تاریخ

ساعت

سه شنبه ۲۵/۲/۸۶ ۱۷:۳۰ الی ۱۹
سه شنبه ۲۹/۳/۸۶ ۱۷:۳۰ الی ۱۹
سه شنبه ۲۶/۴/۸۶ ۱۷:۳۰ الی ۱۹
سه شنبه ۳۰/۵/۸۶ ۱۷:۳۰ الی ۱۹
سه شنبه ۲۷/۶/۸۶ ۱۷:۳۰ الی ۱۹
سه شنبه ۲۴/۷/۸۶ ۱۷:۳۰ الی ۱۹
سه شنبه ۲۹/۸/۸۶ ۱۷:۳۰ الی ۱۹
سه شنبه ۲۷/۹/۸۶ ۱۷:۳۰ الی ۱۹
سه شنبه ۲۵/۱۰/۸۶ ۱۷:۳۰ الی ۱۹
سه شنبه ۲۳/۱۱/۸۶ ۱۷:۳۰ الی ۱۹