تاریخ برگزاری جلسات کمیسیون پژوهش در سال ۸۶

کارگاه ها و دوره های آموزشی

تاریخ برگزاری جلسات کمیسیون پژوهش
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
سال ۱۳۸۶

 

روز تاریخ ساعت
دوشنبه ۴/۴/۸۶ ۱۷ الی ۱۹
دوشنبه ۱/۵/۸۶ ۱۷ الی ۱۹
دوشنبه ۵/۶/۸۶ ۱۷ الی ۱۹
دوشنبه ۲/۷/۸۶ ۱۷ الی ۱۹
دوشنبه ۷/۸/۸۶ ۱۷ الی ۱۹
دوشنبه ۵/۹/۸۶ ۱۷ الی ۱۹
دوشنبه ۳/۱۰/۸۶ ۱۷ الی ۱۹
دوشنبه ۱/۱۱/۸۶ ۱۷ الی ۱۹
دوشنبه ۶/۱۲/۸۶ ۱۷ الی ۱۹