صورتجلسه کارگروه گروپ‌ها

کارگاه ها و دوره های آموزشی

نتیجه بررسی برنامه های پیشنهادی سال ۱۳۹۱ گروپ های

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگروه منتخب هیئت مدیره متشکل از آقایان دکتر جوادی پور، دکتر قاسم پور، دکتر علی عسکری، دکتر امانی تهرانی و اینجانب در تاریخ چهارشنبه ۲۱/۴/۱۳۹۱ در محل دبیرخانه انجمن تشکیل جلسه داد و پس از بررسی برنامه های پیشنهاد شده از سوی گروپ های در موارد ذیل به توافق رسید:

·         انجمن مطالعات برنامه درسی از آنجا که مهد تشکیلاتی گروپ هاست مایل است علائق و ترجیحات خود را در زمینه فعالیت های گروپ ها اعلام نماید و امید وار است مسئولان و اعضاء محترم گروپ ها نسبت به این موارد،که در چارچوب اهداف تاسیس آنهاست، با حساسیت و عنایت ویژه برخورد نمایند:

o         انتشار خبرنامه کماکان فعالیت کلیدی گروپ های تلقی می شود. برای پرهیز از تکلیف بیش از حد توان گروپ ها و با توجه به تجربه دو سال گذشته، از گروپ ها تقاضا می شود بر اساس برنامه زمانبندی که با دبیرخانه به توافق می رسند ۳ شماره خبرنامه تولید و از طریق سایت انجمن منتشر نمایند. از آنجا که در حال حاضر تقریبا ۴ ماه از سال ۱۳۹۱ سپری شده است، در ۸ ماه آینده انتشار ۲ خبرنامه توسط هر یک از گروپ ها کافی است.درباره محتوای خبرنامه نیز به این نکته توجه داده می شود که لازم است محتوا بازتاب دهنده فعالیت های گروپ و فعالیت های انجام گرفته در همان حوزه در سطح ملی و جهانی باشد. کارگروه مقرر داشت برای تسهیل فرایند تولید خبرنامه توسط گروپ های یک قالب یا "تمپلت الکترونیکی"(Electronic template) تهیه شده و در اختیار تدوین کنندگان قرار گیرد.

o         انتشار یک شماره از ویژه نامه فصلنامه مطالعات برنامه درسی یا دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی در دوره های زمانی ۳ سال یک بار. تولید این ویژه نامه با توافق مسئول محترم گروپ و سردبیر محترم نشریه مربوطه آغاز خواهد شد.

o         تولید و انتشار یک اثر علمی از نوع ترجمه یا تالیف در  دوره های زمانی ۳ سال یک بار. این مهم با هماهنگی با مسئول کمیسیون ذیربط در انجمن و با رعایت موازین مورد تائید انجمن پی گرفته خواهد شد.

o         برگزاری  نشست های علمی فصلی. در سال ۱۳۹۱ با توجه به سپری شدن بخشی از سال، برگزاری ۳ نشست در زمان باقیمانده توصیه می شود.   

o         پیش بینی سازوکار تبادل نظر علمی و اطلاع رسانی مستمر میان اعضاء و علاقمندان با استفاده از ظرفیت فناوری های جدید مانند وبلاگ

o         حضور فعال در حاشیه همایش های سالانه انحمن در صورت تدارک چنین فرصتی از سوی انجمن و کمیته علمی همایش.

·         گروپ ها در تنظیم و اجرای برنامه های علمی و مطالعاتی در چارچوب وظائف و ماموریت ها آزاد و مخبرند و کارگروه اعمال محدودیت در این زمینه را با روح تشکیل گروپ ها موافق نمی یابد. بر این اساس محور های پیشنهاد شده در برنامه سال ۱۳۹۱ که در بند قبلی مورد اشاره قرار نگرفته است می تواند کماکان در حوزه کوشش ها و کنش های گروپ قرار داشته باشد.

 

 

تدوین کننده:

محمود مهرمحمدی

نماینده انجمن در ارتباط با گروپ ها

۲۴/۴/۱۳۹۱