دومین جلسه کمیته علمی همایش هفتم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

حاضرین جلسه: دکتر محمود مهرمحمدی، دکتر محمد عطاران، دکتر نعمت‌اله موسی‌پور، دکتر کوروش فتحی، دکتر مجید علی‌عسگری، دکتر نادر سلسبیلی، دکتر زهرا گویا، دکتر پروین صمدی، دکتر مرجانی
غایبین جلسه: دکتر حسن ملکی، دکتر آژیده، دکتر مرزوقی
تاریخ جلسه: ۷/۳/۸۶

پیش‌از دستور:
عنوان همایش هفتم انجمن با توافق اعضاء کمیته علمی از "برنامه‌های درسی دوره متوسطه با افق چشم‌انداز ۲۰ ساله" به "برنامه‌های درسی دوره راهنمایی و متوسطه: چالشها و چشم‌اندازها" تغییر یافت.

مصوبات جلسه:
– مکان برگزاری همایش هفتم: دانشگاه تربیت معلم (حصارک کرج)
– دبیر علمی همایش هفتم: دکتر مجید علی‌عسگری (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم)
– دبیر اجرایی همایش هفتم: قرار براین شد که دبیر علمی یک نفر را از معاونت دانشگاه تربیت معلم انتخاب کرده و به کمیته علمی معرفی نماید.
– تهیه پیش‌نویس فراخوان مقاله توسط دبیر علمی همایش برای جلسه آینده
– انتخاب اسپانسرهای همایش هفتم