گروپ برنامه درسی تربیت معلم

کمیسیون‌ها

مقدمه 
با توجه به نقش محوری معلم به عنوان کارگزار اصلی آموزش و پرورش، هرگونه تحول در هر نظام آموزشی را باید با تغییر در نظام تربیت معلم آن آغاز کرد. برای این مهم پژوهش و بازنگری در برنامه های درسی تربیت معلم به عنوان یکی از عناصر کلیدی که نقش اساسی در متحول ساختن نظام آموزشی دارد، امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین، گروه مطالعاتی برنامه های درسی تربیت معلم به منظور پاسخگویی به نیازهای نظری و پ‍ژوهشی این حوزه مطالعاتی و کمک به پیشبرد دانش برنامه درسی در این زمینه و حل مسائل مبتلا به برنامه های درسی تربیت معلم شکل گرفته است، تا بتواند با بسیج متخصصان این حوزه و همکاری با سازمانهای درگیر در امر تربیت معلم رسالت خود را در ارتقاء دانش برنامه ریزی درسی و بهبود کیفیت برنامه های درسی تربیت معلم ایفا نماید.
اهداف

گروه مطالعاتی برنامه های درسی تربیت معلم نیل به اهداف زیر را مدنظر دارد :
۱٫ تهیه طرحهای مطالعاتی و پژوهشی در خصوص برنامه های درسی تربیت معلم
۲٫ کمک به طراحی و اجرای نظام ارزشیابی از برنامه های درسی تربیت معلم.
۳٫ شناسایی مسائل و مشکلات برنامه های درسی تربیت معلم ایران و تعیین اولویت های پژوهشی در این زمینه.
۴٫ شناسایی نظریه های جدید مطرح شده در خصوص برنامه های درسی تربیت معلم و اشاعه آنها از طریق مقتضی .
۵٫  برقراری ارتباط با مراکز، دانشگاهها و مؤسسات ایرانی، خارجی و بین المللی ذیربط و تشریک
مساعی با آنها در عرصه های آموزشی و پژوهشی بامحوریت برنامه های درسی تربیت معلم.

۶٫ کمک به بهبود برنامه های تربیت معلم از طریق طراحی و تدوین الگوهای برنامه درسی سازگار با اقتضائات نظام آموزش و پرورش ایران، مبتنی بر نظریه های جدید مطرح در حوزه برنامه های درسی تربیت معلم .
دامنه فعالیت 
گروه مطالعات برنامه درسی و تربیت معلم با توجه به نقش و اهمیت معلمان در اصلاحات آموزشی، حوزه عملکرد خود را برنامه های درسی تربیت معلم قرار داده است و از این طریق امیدوار است بتواند با اصلاح این برنامه ها دامنه تأثیر خود را در سرتاسر آموزش و پرورش و آموزش عالی گسترش دهد. این گروه مطالعاتی می تواند دامنه فعالیت های خود را از حیث جغرافیایی نیز گسترش داده و علاوه بر ایران کشورهای همسایه بخصوص کشورهای فارسی زبان را تحت پوشش قرار دهد .
برنامه عمل
۱٫  تشکیل جلسات منظم گروه مطالعاتی به صورت هفتگی، دو هفتگی یا حداقل ماهانه.
۲٫  برقراری ارتباط با دانشگاهها، مراکز تربیت معلم و بخصوص دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی جهت بهره وری از امکانات و توان اساتید این مراکز جهت گسترش و بومی کردن دانش برنامه درسی تربیت معلم.
۳٫برقراری ارتباط با مؤسسات بین المللی ذیربط در ایران و همکاری با آنها در عرصه های اموزشی و پژوهشی در زمینه برنامه های درسی تربیت معلم .
۴٫برقراری ارتباط با مراکز و دانشگاههای تربیت معلم سایر کشورها به منظور تبادل تجربیات و در صورت امکان بازدیدهای متقابل از این مراکز .
۵٫همکاری با کارشناسان دفتر آموزش و ارتقاء مهارتهای حرفه ای تربیت معلم وزارت آموزش و پرورش به منظور شناسایی مسائل و مشکلاتی که این دفتر با آن مواجه است و ارائه کمک های تخصصی به این دفتر.
۶٫  نقد و ارزیابی کیفیت آثار علمی داخلی و خارجی منتشر شده در حوزه برنامه درسی تربیت معلم .
۷٫ تهیه و انتشار کتب، ویژه نامه ها و نشریات در مورد برنامه های درسی تربیت معلم .
۸٫ عرضه دوره های آموزشی، کارگاه، همایش و. . .  برای اشاعه دستاوردهای علمی در زمینه برنامه های درسی تربیت معلم در ایران و جهان .
۹٫ نظارت بر انجام طرحها به صورت گروهی از طریق ارائه سمینارهای مرحله ای در مورد طرحها و نقد و بررسی آنها در حضور اعضاء و همکاران گروه پژوهشی.
۱۰٫بررسی و اظهار نظر در مورد موضوعات پژوهشی ارجاع شده به گروه مطالعاتی .
۱۱٫نقد و بررسی و ارزشیابی کیفیت پژوهش های انجام شده در حوزه برنامه درسی تربیت معلم .
۱۲٫ شناسایی و معرفی پژوهشگران نمونه در حوزه برنامه درسی تربیت معلم.
۱۳٫ همکاری با مؤسسات و مراکز پژوهشی در انجام فراتحلیل از پژوهش های انجام شده در حوزه برنامه های درسی تربیت معلم .
۱۴٫ نقد و ارزیابی سیاستهای اتخاذ شده در حوزه برنامه درسی تربیت معلم در کشور و انتشار گزارش سالانه بر مبنای آن.
برنامه‌ی سالیانه‌ی
۱٫ برگزاری همایشی باعنوان "چالش‌ هاونوآوری ها در نظام تربیت معلم " باهمکاری دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی
۲٫ فراهم سازی مقدمات انتشار مجله‌ی علمی  پژوهشی در زمینه‌ی تربیت معلم باهمکاری دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی
۳٫ فراخوان برای عضو گیری
۴٫  انتشار خبرنامه ویژه‌ی گروه
۵٫ نقدو معرفی کتاب/ ترجمه‌ی مقاله وکتاب
۶٫ برگزاری نشست های علمی در زمینه‌ی تربیت معلم
انتظارات از انجمن
۱٫ کمک به شکل گیری و توسعه گروههای مطالعاتی.
۲٫
همکاری در تدوین برنامه سالانه گروه مطالعاتی به منظور هماهنگی با برنامه های سالانه انجمن
۳٫ نظارت و ارزیابی گروه مطالعاتی و ارائه راهکارهای اصلاحی.
۴٫ حمایت علمی از گروه مطالعاتی و معرفی آن به مراکز علمی و آموزشی ایرانی و خارجی در جهت تسهیل برقراری ارتباط با این مراکز .
۵٫ ارائه مشاوره علمی به گروه در تدوین و اجرای برنامه ها .
۶٫ حمایت مالی از گروه تا زمانی که گروه به استقلال مالی برسد . 
اعضاء گروه:
۱٫ سیدمحمد رضا امام جمعه (دکتری برنامه‌«یزی درسی)
۲٫ غلامعلی احمدی (دکتری برنامه‌«یزی درسی)
۳٫ سید حسین میرلوحی (دکتری برنامه‌«یزی درسی)
۴٫ صادق نصری (دکتری روان‌شناسی)
۵٫ جلال  بامدادی (دانشجوی برنامه‌«یزی درسی)
۶٫ بهرام صالح‌صدق‌پور (دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی)
۷٫ مجید ابراهیم دماوندی (کارشناس ارشد ارزشیابی)