کمیسیون های انجمن نونوار شدند!

رویدادها کمیسیون آموزش کمیسیون پژوهش کمیسیون روابط بین الملل کمیسیون‌ها

انتصاب رؤسای کمیسیون های آموزش، پژوهش و روابط بین الملل در جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

در جلسه هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران دکتر فرزانه فرزادنیا، دکتر حسین چارباشلو و دکتر سولماز نورآبادی به ترتیب به عنوان روسای کمیسیون های آموزش، پژوهش، و روابط بین الملل انجمن انتخاب شدند. رؤسای سابق کمیسیون های آموزش، پژوهش و روابط بین الملل به ترتیب دکتر علیرضا صادقی، دکتر نرگس کشتی ارا و دکتر علی حسینی خواه بودند. این کمیسیون ها اهداف مختلفی را دنبال می کنند. کمیسیون آموزش در راستای اهداف برگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری نشست های تخصصی، همکاری در برگزاری همایش های تخصصی، پیشبرد اهداف آموزشی و ترویج علمی در حوزه تخصصی انجمن فعالیت دارد. کمیسیون پژوهش در پی شناسایی فرصت های پژوهشی بالفعل در کشور، بررسی وشناسایی موضوعات پژوهشی حایز الویت در حوزه برنامه درسی، تنظیم سازوکارهای ورود انجمن به عرصه فعالیت های پژوهشی است. کمیسیون روابط بین الملل نیز شرح وظایفی از جمله برگزاری نشست های تخصصی بین المللی در حوزه مطالعات برنامه درسی، برگزاری سمپوزیم های فصلی جهت آشنایی اعضای انجمن با نظام آموزشی کشورهای موفق در حوزه آموزش و پرورش و دعوت از مهمانان خارجی برای برگزاری سخنرانی و کارگاه های آموزشی را برای خود تعریف کرده است.

هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران از زحمات رؤسای سابق کمیسیون های مذکور تشکر و قدردانی می نماید و آرزوی توفیق و سربلندی برای رؤسای فعلی را از خداوند منان خواستار است.

برای آشنایی بیشتر می توانید به صفحه مربوط به هر کمیسیون مراجعه نمایید.