صورتجلسه گروه‌های مطالعاتی برنامه درسی ایران مورخ ۲/۵/۸۶

کارگاه ها و دوره های آموزشی

حاضرین جلسه: دکتر محمد عطاران (رئیس کمیسیون)، دکتر محمود مهرمحمدی، دکتر حسین قاسم‌پور، دکتر یحیی قائدی
مدعوین جلسه: آقای دکتر سید کاظم اکرمی
غایبین جلسه: دکتر حاتمی، دکتر موسی‌پور، دکتر امام جمعه،  جواد یزدانی
تاریخ جلسه: ۲/۵/۸۶
دستور جلسه:
۱٫ گزارش کار گروه‌ برنامه درسی زبان و فارسی و گروه برنامه درسی فلسفه برای کودکان
۳٫ نقش گروه‌های مطالعاتی در همایش سالانه
۲٫ بررسی طرح گروه برنامه و معنویت (دین)
تصمیمات اتخاذ شده:
– اختصاص نشست علمی ماهانه انجمن در مرداد ۸۶ به گروه برنامه درسی زبان فارسی با عنوان "بررسی مهارت زبانی با تأکید بر خواندن" به صورت میزگرد تخصصی با حضور: دکتر قاسم‌پور، دکتر بهمن زندی، دکتر نعمت‌زاده
– اعلام آمادگی چاپ یک شماره ویژه‌نامه  گروه برنامه درسی زبان فارسی تا پایان سال ۸۶
– اختصاص یک بند از محور‌های همایش به گروه‌های مطالعاتی دارای علائق ویژه
– اختصاص یک نیم‌روز از همایش به برگزاری کارگاه‌ها و سخنرانی‌های گروه‌های مطالعاتی دارای علائق ویژه
– گروه برنامه درسی و معنویت (دین) در این جلسه با حضور دکتر اکرمی بحث و بررسی شد و قرار شد در جلسه آینده با حضور اعضائ این گروه و تأمل درباره موضوع بحث دنبال شود.
جلسه آینده:
۶/۶/۸۶